Skip to content

Privacybeleid Nederlandse Influenza Stichting

De Nederlandse Influenza Stichting (NIS) is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, voor iedereen die affiniteit heeft met influenza.

Wij vinden het van groot belang dat uw persoonsgegevens veilig zijn bij ons en dat wij er zorgvuldig mee omgaan. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en zorgen dat ze beveiligd zijn. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving:

  • De NIS vermeldt duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • Het verzamelen van persoonsgegevens beperkt de NIS tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • De NIS vraagt eerst toestemming om uw gegevens te verwerken, indien dit vereist is;
  • De NIS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van uw verzoek, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • Uw gegevens geeft de NIS niet door aan derde partijen, tenzij op uw verzoek of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • Deelt de NIS uw gegevens, dan gebeurt dat anoniem (zonder NAW gegevens), bijvoorbeeld met een adviserend arts, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen dat de informatie niet door hen voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • De NIS neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en zal dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • De NIS respecteert uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@influenzastichting.nl. De NIS  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren;
  • De Nederlandse Influenza Stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Paladijnenweg 30, 3813 DJ  Amersfoort

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Nederlandse Influenza Stichting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt in bijvoorbeeld mails of facebookberichten aan ons gericht.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Nederlandse Influenza Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– De verzendingen van onze nieuwsbrief en/of informatiemateriaal
– Het beantwoorden van uw vragen waarop wij geen antwoord hebben. Uw gegevens leggen wij, na uw toestemming, voor aan een medisch adviseur. Dit doen wij geanonimiseerd, wij geven alleen de inhoudelijke informatie die nodig is door zonder uw NAW gegevens.
– Het terugkoppelen aan u van door u aangevraagde informatie. Die doen wij door mail of telefonisch, in overleg met u.
– Uw ziekte-/behandelingervaring gebruiken wij, indien relevant, als input voor algemene informatie over influenza. Bijvoorbeeld bepaalde gevolgen die nog niet eerder beschreven zijn, maar wel regelmatig door patiënten worden genoemd, kunnen wij verwerken in onze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nederlandse Influenza Stichting neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Nederlandse Influenza Stichting) tussen zit. De Nederlandse Influenza Stichting gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen voor het verwerken van persoonsgegevens:

Excel, mail.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Nederlandse Influenza Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens hebben ontvangen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoons-, adres- en bankgegevens bewaren wij zolang u contribuant bent of ons financieel ondersteunt door donaties/giften. Meldt u zich af als contribuant, donateur of giftgever, dan verwijderen wij uw gegevens per het volgende kalenderjaar na uw afmelding.

Ziekte-informatie bewaren wij zolang u contribuant bent. Meldt u zich af als contribuant, dan verwijderen wij uw gegevens binnen een maand uit ons bestand. Heeft u ons uw gegevens gegeven zonder contribuant, donateur of giftgever te zijn, dan verwijderen wij uw gegevens 24 maanden na ontvangst van uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Nederlandse Influenza Stichting verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij na toestemming van de persoon wiens gegevens het betreft.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Nederlandse Influenza Stichting gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Nederlandse Influenza Stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@influenzastichting.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Nederlandse Influenza Stichting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Nederlandse Influenza Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@influenzastichting.nl

 

Back To Top